Visitors Counterอบรม-สัมมนา CPD-CPA

บริษัท คอนเซ็พท์ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
สำนักงานกฎหมายสมชายและเพื่อน

อบรมสัมมนา CPD-CPA

 

บริษัท คอนเซ็พท์ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด ให้บริการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

สำหรับผู้ทำบัญชี (CPD) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีหลักสูตรให้ท่านเลือกตามความต้องการของผู้เข้าอบรม โดยดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

ตารางอบรม สัมมนา CPD - CPA

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ชี้แจงเกี่ยวกับการแจ้งชั่วโมงอบรมผู้ทำบัญชีในเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า new

 

การแจ้งการพัฒนาความรู้ทางบัญชีต่อเนื่อง (CPD) ผู้ทำบัญชี

 

ถาม - ตอบ ข้อสงสัยทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

100 1255 edit